סקירה מקצועית

סקירה מקצועית


22/07/2011
החל משנת 2008 כל עצמאי נדרש להגיש דו"ח על הכנסתו באמצעות דו"ח מקוון .
דו"ח מקוון יחשב רק דו"ח ששודר באינטרנט או ע"י מייצג .

רואה חשבון או יועץ מס מוסמך.


22/07/2011
שכיר שמשתכר שכר שנתי של 615000 ש"ח ברוטו או מעל 50,000 ש"ח ברוטו חייב להגיש דו"ח למס הכנסה .
ואם הוא נשוי לצרף את בת זוגתו לדו"ח השנתי .
הדו"ח ישודר באינטרנט או ע"י מייצג .רואה חשבון, יועץ מס .


18/12/2009
סעיף 45(א) לפקודה קובע, כי יחיד, תושב ישראל, שהיו לו בשנת המס ילד משותק, עיוור, או מפגר, או שהיה לבן-זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו, או של בן-זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד, כאמור. מודגש בזה, כי יחיד זכאי לנקודת הזיכוי על פי סעיף 45(א) האמור לפקודה, רק אם לא קיבל זיכוי ממס בעבור אותו בן-משפחה לפי סעיף 44 לפקודה.

 

18/12/2009
חוק ביטוח לאומי מגלה הבנה גדולה יותר לבני זוג העובדים יחד. תקנה 24 של ביטוח הלאומי מחייבת יחס חלוקה בין בני זוג העובדים בעסק משותף, כאשר לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד ושני בני הזוג עונים על הגדרת עובד עצמאי. ניתן להצהיר על יחס החלוקה עד ליום 30 באפריל בכל שנה.
נזכיר כי, על פי החוק, אין מניעה שבעסק שאינו מאוגד כחברה ייחשב אחד מבני הזוג כעובד של העסק השייך לבן הזוג השני. במקרה זה בוחן המוסד לביטוח לאומי את קיום יחסי עובד ומעביד, לדוגמא:
· קיום שכר קבוע ויציב, שמתקבל בפועל, ללא קשר לרווחי העסק.
· קיום מסגרת קבועה של שעות עבודה.
· קבלת שכר ריאלי בתוספת התנאים המקובלים לגבי שאר העובדים.

 

18/12/2009
החל מיולי 2003 נקבע כי הפטור ממס הקבוע בחוק להכנסתו מיגיעה אישית של עיוור או נכה בשיעור 100%, העומד בשנת 2009 על סכום השנתי המתואם של 546,000 ₪, יחול רק אם הנכות נקבעה לתקופה של שנה (365 ימים) או יותר. באם נקבעה נכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים, יוגבל הפטור לסכום של 65,400 ₪ בלבד.
לגבי תקופה של פחות מ – 184 ימים אין זכאות לפטור.
עוד נקבע, שמי שנקבעה לו נכות לתקופה כוללת העולה על שנה, אך בשנה השוטפת הינה רק לגבי חלק משנת המס, יחול הפטור על חלק יחסי מהכנסתו בשנת המס, לפי חלקה היחסי של תקופת הפטור. כן יוקטנו גם תקרות הסכומים הפטורים לפי יחס תקופת הנכות.
לגבי מי שהכנסתו מיגיעה אישית כאמור נמוכה מ- 65,400 ש"ח או שלא היתה לו כלל הכנסה מיגיעה אישית, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 65,400₪.

 

18/12/2009
על כל מי שמנהלים חשבונות בגין פיקדונות והוצאות לקוח, בדרך כלל עורכי דין, לבדוק את הרכב יתרת הפיקדונות והוצאות הלקוח לפני תום שנת המס, על מנת שיוכלו להוציא חשבוניות מס בגין העודפים שנוצרו בפיקדונות ובהוצאות ללקוח והמהווים שכר טרחה בידם.

 

18/12/2009
בתחילת שנת 2008 נכנס לתוקפו תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים הקובע - למעשה - שקופות הגמל לתגמולים לא יוכלו לפעול במתכונת הקיימת, והן יפעלו כקופות גמל לקצבה. החוק מגדיר שני סוגי קופות חדשות: קופה משלמת לקצבה; וקופה שאינה משלמת לקצבה.לפיכך, הפכו קופות הגמל ההוניות להיות סוג של קופת גמל שאינה משלמת לקצבה ומתבטל מסלול התגמולים. קופת גמל לא משלמת לקצבה הנה קופת גמל לקצבה לכל דבר, פרט לכך שבמועד הפרישה הכספים שנצברו בה לא יימשכו כקצבה באמצעותה, אלא באמצעות קופת גמל אחרת - משלמת לקצבה - שאליה יועברו הכספים שנצברו, כדי שתשלם קצבה לפורש.
הרעיון המרכזי שעומד מאחורי התיקון הינו לאפשר חיסכון פנסיוני במסלול קצבה בלבד, תוך כדי מתן אפשרות לדחיית ההחלטה על אופן משיכת הכספים (קצבה או בדרך של היוון קצבה) בגיל פרישה.
ככלל , משיכת הכספים שהופקדו בקופות גמל


18/12/2009
ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס 2009 הינה: 10,980 ₪ לשנה.כל סכום שמעביד יפקיד לקופת גמל לפיצויים עבור בעל שליטה יקוזז מתקרה זו ויפחית את ההוצאה המותרת לתגמולים.

 

18/12/2009
סעיף 46 לפקודה מעניק ליחידים זיכוי ממס בשיעור של 35% בשל תרומות למוסדות מוכרים בסכום כולל העולה על 300 ₪, ובתנאי שסכום התרומות שבעדו ניתן הזיכוי לא עולה על 30% מהכנסה החייבת או על 7,500,000 ₪, כנמוך שבהם. לגבי חברות תוקן הסעיף בתיקון 147 כך שיתאים לשינויים הצפויים בשיעור מס החברות – שיעור הזיכוי הוגבל לשיעור מס החברות, כלומר – 26% בשנת 2009.
סכום תרומה העולה על התקרה המזכה בניכוי יועבר נומינלית לשלוש שנות המס הבאות. (במקביל ניתן לדרוש בשנת המס זיכוי ממס בגין תרומות שניתנו בשנים 2006-2008 ולא נתקבל בגינן זיכוי).
הזיכוי ממס מותנה בהמצאת קבלה מקורית הכוללת את שם התורם או שאינה כוללת את שם התורם אך סכום התרומה נקוב ע"ג הקבלה. על הקבלה צריך להיות רשום, בנוסף לפרטי המוסד הציבורי המלאים והמילה "תרומה" גם ציון העובדה שלמוסד אישור לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 

12/12/2009
כל עצמאי עוסק פטור ועוסק מורשה וגם בעל שליטה בחברה נדרשים להגיש בפתיחת העסק שלהם הצהרת הון . משמעותה להצהיר עם אישורים נאותים ומסמכים כל כספים שנמצאים בבנק וכן רכוש בחו"ל וכן כלי רכב ,תוכניות פנסיה, ביטוחי מנהלים , קופות גמל, ניירות ערך . הלוואות , משכנתאות , וכן חובות אחרים .
הון כספי פחות התחייבויות זה הון עצמי לתאריך מסוים .יש להביא צילום רשיון רכב, צילום יתרות משכנתא, מלאי, אישור ניירות ערך, אישורים מחברות ביטוח , טופס פחת, וכן חוזה דירה

לאחר תקופה בין 4-5 שנים לאחר מכן מוגשת הצהרת הון שניה שבאה להשוות בין הנתונים של הצהרת הון ראשונה .
ולצור מין השוואת נתונים . שבעצם פקיד השומה מסיק מכך שאם היו הפרשים בהון שנוספו להון של הנישום אז צריך להביא הסבר . או ירושה שקיבל או תמיכה כלכלית מבני משפחה .
ואם יש לו גרעון בהון אז צריך להביא אישורים איך בשF


12/12/2009
‏הכנסת אישרה ביום 29.6.09 את הצעת שר האוצר להעלות כהוראת שעה את שיעור המע"מ, החל מה- 1 ביולי 2009 ועד ל - 31 בדצמבר 2010, מ- % 15.5 ל 16.5%. כמו כן, בהתאם להחלטת הכנסת, על המוסדות הכספיים יוגדל מס שכר ורווח לשיעור של 16.5 ( במקום 15.5%).

 

12/12/2009
ביום 9.11.2009 פרסמה רשות המיסים הבהרה בהקשר לקביעת שווי שימוש ברכב צמוד החל משנת 2010 ואילך.

בינואר 2010 תיכנס לתוקף שיטת החישוב הליניארית לקביעת שווי השימוש ברכב צמוד. השיטה תחול על כלי רכב חדשים שיירשמו לראשונה מיום 1.1.2010 ואילך. כפי שנקבע במסגרת ההסכמות עם המעסיקים וההסתדרות שווי השימוש הממוצע לא ישתנה עם המעבר לשווי שימוש ליניארי.

להלן לוח שמשווה (עם כל ההסתייגויות) בין שווי השימוש לפי השיטה הנוכחית המתבססת על קבוצות שווי הרכב (שתמשיך לחול לגבי כלי רכב שנרכשו או יירכשו עד ליום 31.12.2009), לבין שווי השימוש שייקבע בשיטה הליניארית (אם הרכב יירכש בשנת 2010 ואילך).

 

12/12/2009
החל מיום 1 בפברואר 2009 מחובתו של המעסיק לנהל תלוש שכר ופנקס שכר.

הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו למשל העסקת עובד במשק בית פרטי, וכל זה כפוף לסייגים אשר שר התעשייה, המסחר והתעסוקה קבע אחרת באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

הרישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר יעשו לא יאוחר מ"היום הקובע" דהיינו עד תשיעי לחודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום שכר העבודה.


12/12/2009
בהתאם לחוק, הוגדלה תקרת ההכנסה החודשית שמעליה לא משלמים ביטוח לאומי מחמש פעמים השכר הממוצע במשק לעשר פעמים השכר הממוצע במשק. כתוצאה מכך, גדלה התקרה החודשית מסך של כ- 38,000 ₪ לסך של כ- 77,000 ₪.

שינוי תקרת ההכנסה המירבית לעניין ביטוח לאומי, כאמור, תהא בתוקף החל מיום 1.8.2009 ועד ליום 31.12.2010.


04/11/2009
בעקבות הרפורמה במס הכנסה ומיסוי שוק ההון, הוטל מס על רווח הון בבורסה בשיעור 20% החל משנת 2003, השנים 2003 - 2007 התאפינו ברובם בעליות שערים, אשר הניבו למשקעים רווחים רבים, ושולם מס בגינם. בשנת 2008, בעיקבות המשבר העולמי וקריסת הבורסות בכל העולם, נגרמו למשקיעים הפסדים רבים. אולם, משקיעים רבים לא שמו לב שנוצר להם "נכס מס" הכונה הינה שכאשר הבורסות ישובו לעלות יהיה אפשר לקזז את הרוחים שנוצרו כנגד הפסדי העבר. על מנת להנות מקיזוז ההפסד יש לבקש מהבנק או מבית ההשקעות שינפיק עבורכם טופס 867, המצין את כל הפרטים החשובים גם סכום העסקאות רווח בבורסה וגם הפסדים שנוצרו באותה שנת מס. יש לשים לב שיתכן והבנק ניכה לכם מס בעבור רווחים בשנת המס, אולם כשהפסד מנירות ערך נוצר לא הוחזר המס ששולם, עקב הבעיה הנ"ל קורה שהמשקיע משלם מס למרות שלא הרויח, בנוסף ניתן להעביר את יתרת ההפסד לשנה הב


09/02/2009
כל המשכיר דירת מגורים בסכום חודשי העולה על תקרת הפטור (פטור עד תקרה חודשית של 4,320 ש"ח), רשאי לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה לשלם על הכנסתו מס סופי בשיעור של 10% וזאת ללא מגבלת תקרה ובתנאי ששולמו עליה מקדמות שוטפות בשיעור של 10% מדמי השכירות תוך 30 ימים מיום קבלתם.
בתיקון מספר 159 לפקודת מס הכנסה נקבע לגבי מועד התשלום כי ניתן יהיה לבצע את תשלום המס בתוך 30 יום מתום שנת המס (במקום בתוך 30 יום מיום קבלת ההכנסה).
בהתאם לאמור בסעיף 2 הננו להפנות את תשומת לבכם כי עד ליום 30 בינואר 2009 יש לדווח ולשלם על ההכנסות משכר הדירה.


30/12/2008
ביום 15/10/2007 פורסם תיקון לסעיף 122 לפקודת מס הכנסה, לפיו יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות
מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל, שאינה הכנסה מעסק (להלן- הכנסות שכירות), זכאי לשלם עליה מס בשיעור
של 10% בלבדנישום כאמור מחוייב בתשלום המס בתוך שלושים ימים מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות,דהיינו
עד סוף ינואר 2009.יובהר, יחיד שבחר לשלם מס בשיעור האמור, לא יהיה זכאי לפטור, לניכויים או לזיכויים בשל אותה הכנסה.


30/12/2008
אם יש לכם בן חריג,לקוי למידה , נכה מוכר בביטוח לאומי, זה הזמן המתאים לקבל ממס הכנסה 2 נקודות זיכוי .
אם שני ההורים שכירים , אתם יכולים לקבל זיכוי במס וגם רטרואקטיבי . פנו עוד היום אל משרדינו .אל תשאירו את הכסף במדינה


30/12/2008
רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך סחירים בבורסה, כולל ניירות ערך זרים, יחויב במס בשיעור 20%
(ובלבד שאינו בעל מניה מהותי, במועד המכירה או בתקופה של 12 חודשים שקדמה לו שאז יתחייב רווח ההון
הריאלי בשיעור של 25%)ואילו רווח הון במכירת אג"ח, נייר ערך מסחרי או מק"מ שאינם צמודים למדד יחויב במס בשיעור 15%
(ובלבד שאינו בעל מניה מהותי שאז יתחייב רווח ההון בשיעור של 20%).


30/12/2008
מבוטח בעל הכנסה פסיבית וכן הכנסה ממקורות נוספים לרבות שילוב של הכנסה ממשלח- יד והכנסה מעבודה- יחויב בתשלום דמי ביטוח גם בעד הכנסתו הפסיבית, אף אם היא פחותה ממחצית סך הכנסותיו.

עם זאת, נקבע בתיקון כי הכנסה פסיבית כאמור, שאינה עולה על סכום השווה ל- 25% מהשכר הממוצע במשק (שהם כ-22,500 ₪ לשנה), לא תובא בחשבון לעניין תשלום דמי ביטוח. כלומר, הכנסה זו לא תחויב בדמי ביטוח.

ןן


30/12/2008
סעיף 46 לפקודה מעניק זיכוי בשיעור 35% למי שתרם למוסד ציבורי או לקרן לאומית שאושרה על ידי נציבות מס הכנסה. הזיכוי יינתן רק
אם סכום התרומות בשנת המס עולה על 380 ש"ח ולא יותר מתקרת סכום של 4,013,000 ש"ח, אך בשום אופן לא יינתןזיכוי העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום.
סכום תרומה העולה על 30% מההכנסה החייבת, יעבר לשנת המס הבאות (בערכים נומינליים) וניתן לזיכוי המס בשלוש שנות המס
העוקבות, ובתנאי שסכום התרומה בכל אותן שלוש שנים לא יעלה על התקרה כאמור הניתנת לזיכוי.

 

16/10/2008
הפסדים מניירות ערך ניתן להפחית מרווחים מניירות ערך שנוצרו בתחילת השנה. כך שאם הרווחתם בתחילת השנה, נניח סך של 100,000 ש"ח ושילמתם מס במקור בשיעור של 20% מהרווחים הריאליים כלומר 20,000 ש"ח, וכעת נוצרו לכם הפסדים בסך של 80,000 ש"ח, זכותכם תהיה להגיש דוח שנתי לפקיד השומה בשל שנת המס 2008 ולדרוש את הפרש המס במקור ששולם בחזרה בגין קיזוז ההפסדים מניירות הערך מהרווחים שהיו. בדוגמה שלנו יגיע לכם 16,000 ש"ח בחזרה מרשות המיסים (="20,000-16,000" ).


26/06/2008
פס"ד במחוזי מתיר הוצאות בגין טיפול בילדים
בפס"ד חסר תקדים שניתן ביום 3/4/08 בעניינה של ורד פרי, התיר ביהמ"ש למעשה ניכוי חלק מההוצאות שהוציאה אם עובדת בעד החזקת ילדיה בהשגחה במוסדות חינוכיים בשעות בהן היא נדרשת לעבודתה.
ביסוד ערעורה לביהמ"ש המחוזי, עמדו טיעוניה של המערערת, לפיהם יש לראות בהוצאות ההשגחה על הילדים הוצאה עיסקית המותרת בניכוי בהתאם להוראות סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, הואיל ואופי עיסוקה כעו"ד מחייב הקדשת שעות ארוכות במשך היום, ומתוך כורח עובדת היותה אם לילדים קטנים והחובה ע"פ חוק המחייב אותה בהשגחתם, מציאת פתרון להשגחה על ילדיה בעת עבודתה הוא תנאי סף ליכולתה לעסוק במקצועה כראוי.


26/06/2008
מס הכנסה שלילי
פורסם החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007.
החוק קובע כי לעובדים מעל גיל 23 עם ילדים או מעל גיל 55 ללא ילדים אשר מרוויחים סכומים זעומים ינתן החזר מס ע"י תביעה שתוגש
בחוק נקבע דרך הגשת התביעה והמענק ישולם לעובד ישירות לחשבון הבנק על ידי רשות המיסים


26/06/2008
על פי תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) תבוטל החל משנת 2008 ההכרה בהוצאות רכב בהתאם למספר הקילומטרים שהרכב נסע במהלך השנה ותחולנה ההוראות הבאות:

אם הרכב היה צמוד לעובד במשך כל שעות היממה העובד יחוייב בשווי שימוש ברכב לפי טבלה של מס הכנסה.
המעביד מכיר בהוצאה מלאה.
אם העובד משתמש ברכב בשעות העבודה בלבד ומשאיר את הרכב לאחר שעות העבודה במפעל לא יחוייב בשווי שימוש ברכב ולמעביד תוכר הוצאה מלאה.

עצמאי רשאי לתבוע 45% הוצאות אחזקת רכב או הוצאות אחזקת רכב מלאות בניכוי שווי שימוש ברכב בהתאם לטבלה של מס מס הכנסה הגבוה מביניהם.
31/12/2007
סכום התרומה למוסד ציבורי מוכר יקנה זיכוי ממס בשיעור 35% ליחיד וזיכוי ממס בשיעור 29% לחבר בני אדם. רצפת סכום התרומה למתן זיכוי: 380 ש"ח בשנה.

31/12/2007

שנת המס 2008 בפתח! בסיום שנת המס והכספים 2007 נזכירכם כי בכדי לזכות בהטבות ולהבטיח התרת הוצאות מומלץ לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2007. במקרים מסוימים, כפי שיפורט להלן ניתן לשלם גם לאחר מכן.

בשנת המס 2008 ירד שיעור המס באחוז אחד ליחיד (מ- 48% ל- 47%) ובשני אחוזים לחברה (מ- 29% ל- 27%), לפיכך מומלץ לשקול אפשרות לדחיית הכנסות ולהקדמת הוצאות, בכפוף להוראות החוק. אך, מובן הוא, כי המידע האמור אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ.

 

31/12/2007
יחיד יוכל להתחייב במס בשיעור 10% על הכנסה משכירות דירות מגורים בישראל בשנת 2007, אם תשולם מקדמה בשיעור האמור בתוך 30 ימים מתום שנת המס, עד ליום 31 בדצמבר 2007


31/12/2007
עריכת דוח מס משוער תאפשר השלמת הפער בין ביטוח לאומי ששולם לבין ביטוח לאומי מחושב הדבר יאפשר ניכוי ממס בגין דמי ביטוח לאומי ששולם מהכנסה אשר אינה הכנסת עבודה


יחיד שבשנת המס שילם דמי ביטוח בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה זכאי לניכוי בשיעור 52% מהתשלומים לביטוח לאומי ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי. בכדי שהתשלום יוכר כניכוי בשנת 2007 יש לבצע התשלום לפני סוף שנת המס ולא באופן רגיל ביום 15 בינואר 2008.

 

31/12/2007
קרן השתלמות לעצמאים
התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% מהכנסתו החייבת השנתית של היחיד עד לתקרה של 218,000 ש"ח. משמע סכום הפקדה מרבי של 15,260 ש"ח (7%) המקנה ניכוי מקסימאלי של 9,810 ש"ח בשנה (4.5%), כאשר מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת.


31/12/2007
התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה לחברה הינו 4.5% ממשכורתו של היחיד עד לתקרה של 188,544 ש"ח.

סכום הפקדה מרבי בשנה של 11,312 ש"ח (6%) על ידי היחיד והחברה המקנה ניכוי מקסימאלי בחברה של 8,484 ש"ח בשנה.

 

31/12/2007
יש לתעד מונה ק"מ ברכבים ביום 31 בדצמבר 2007. תקנות מס הכנסה מתירות את ההוצאות הקשורות ברכב באופן יחסי לק"מ ולחודשי השימוש ברכב.

ככלל, בעבור נסיעה של עד 13,200 ק"מ בשנה מתירים בניכוי 25% מהוצאות הרכב, ובנסיעה מעל 9,900 ק"מ מתירים את החלק היחסי מעל 9,900 ק"מ בשנה וזאת בהתאם להוראות הדין הקיים). אי תיעוד מד הק"מ כאמור עלול לגרור לאי הכרה בהוצאות הרכב כלל.


בשנת 2008 עם כניסת השינויים בשווי רכב צפוי כי יותרו 45% מההוצאות.

 

31/12/2007
"פ חוק מיסוי מקרקעין תיקון מס 59 נקבעו הוראות המרחיבות את מדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים יחידה.

במסגרת תיקון החוק נקבעה הוראת קבע, לפיה ברכישת דירת מגורים יחידה ביום 1.11.07 ואילך, שיעורי המס יהיו כדלקמן: על חלק השוֹוי של הדירה הנרכשת עד 925,000 ש"ח לא ישולם מס רכישה;

על חלק השוֹוי העולה על 925,000 ש"ח ועד 1,300,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור 3.5%;

ואילו על חלק השוֹוי העולה על 1,300,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור 5%.


31/12/2007
חברות רבות מחלקות בימים אלו דיבידנד לבעלי המניות
שימו לב שחלוקת דיבידנד בסכום שנתי שיעבור את ההכנסות ממשכורת עלולות לגרום לחיוב בדמי ביטוח לאומי על כל סכום הדיבידנד
בשנת 2007 הכנסה פאסיבית (דיבידנד,דמי שכירות וכו') העולים על ההכנסות האקטיביות (משכורת, הכנסה כעצמאי) יחייבו את מושך הדיבידנד בביטוח לאומי על כל הסכום


31/12/2007
ביום 19 בנובמבר 2007, נחתם בתל אביב, הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (*) (להלן: "לשכת התיאום"), לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון (להלן: "הסתדרות העובדים"), המחייב את המעבידים לבטח את העובדים בפנסיה מקיפה (להלן: "ההסכם"). הסכם זה, הינו הסכם מתוקן להסכם שנחתם בין ארגונים אלה ביולי 2007.

 

31/12/2007
ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

ניכוי ממס בשל הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (להלן "א.כ.ע") יינתן מכל הכנסה בשיעור של עד 2.5% מההכנסה החייבת. נקבע כי לגבי שכיר ועצמאי מדובר בביטוח מועדף.

 

27/12/2006
הפקדות בקופת גמל לעצמאים בסוף שנה .

 

01/01/2006
הרפורמה במס יוצאת לדרך, יש להכין תיכנוני מס עדכניים לקראת סוף השנה.


29/03/2005
01-06-05 התבטל זיכוי המע"מ על מכוניות מסחריות.


29/03/2005
עלה לאתר טופס החזרי מס לשכירים - מעודכן לשנת המס הנוכחית!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
 
ראשי                       שירותי ראיית חשבון        צור קשר 
ייעוץ מס                   דוח שנתי                     טל: 035603015
אודות                      הצהרת הון                                   
 
 
 

הכתובת שלנו: הרצל 63 פינת תרמ"ב 11 ראשון לציון